Abhudaya | SPJIMR

Abhudaya

SPJIMR
Bhavan's Campus
Munshi Nagar | Dadabhai Road,
Andheri West | Mumbai - 400 058, India
Tel:+91-22-2623-0396/ 2401
      +91-22-2623-7454
Fax:+91-22-26237042
 

Delhi Centre
Bharatiya Vidya Bhavan Campus, 3rd Floor
Gate No. 4, Copernicus Lane
Kasturba Gandhi Marg, New Delhi-110001
Tel: 8130545577, 011-23006871, ext-871 

Locate SPJIMR